Należymy do szerokiej rodziny kościołów, nazywanych od wydarzenia z dnia Zielonych Świąt, ruchem zielonoświątkowym, lub też zamiennie ruchem pentekostalnym i ruchem charyzmatycznym.

Nazwa pentekostalny pochodzi od Pięćdziesiątnicy (w j. greckim  Pentekoste). Jest to inna nazwa Zielonych Świąt (ang. Pentecost), bo w pięćdziesiąty dzień po zmartwychwstaniu Chrystusa zstąpił Duch Święty na grono apostołów i zebranych z nimi ludźmi (patrz: Dzieje Apostolskie, rozdział 2). Zaś nazwa ruch charyzmatyczny pochodzi od greckiego charismata, co oznacza dary łaski i nawiązuje do darów Ducha Świętego.

„(1) Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. (2) Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. (3) Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. (4) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.”

Dzieje Apost. 2, 1-4

Nawiązujemy w sposób praktyczny do wielkich haseł reformacji: Sola Scriptura (tylko Biblia); Solus Chrystus (tylko Chrystus); Sola Gratia (tylko łaska); Sola Fide (tylko wiara).
Doktrynalnie, jako zielonoświątkowcy, znajdujemy się wśród wspólnot protestanckich o zabarwieniu baptystycznym. Uznajemy orzeczenia czterech pierwszych Soborów Powszechnych i odwołujemy się do tzw. Składu Apostolskiego oraz do nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary.

Kościół Zielonoświątkowy posiada swoje własne wyznanie wiary, które nawiązuje do deklaracji podobnych nam kościołów pentekostalnych na świecie, pozostając jednak tworem oryginalnym.
Uważamy się za część jednego, powszechnego Kościoła Jezusa Chrystusa, który stanowią wszyscy świadomie wierzący ludzie, niezależnie od przynależności denominacyjnej. Dlatego przede wszystkim budujemy relacje, nie w oparciu o powiązania strukturalne, ale przez wzajemne kontakty i współpracę z różnymi ugrupowaniami i kościołami chrześcijańskimi (również Kościołem Katolickim).

Spotykamy się:

Niedziela – godzina 11.00

Poniedziałek – Spotkanie Młodzieżowe godzina 18.30

Wtorek – Grupa Wsparcia oraz spotkanie Grupy Rosyjskojęzycznej godzina 18.00

Środa – Grupy Domowe

Czwartek – Modlitwa Kościoła godzina 19.00

Zobacz linki o Kościele Zielonoświątkowym:
Wikipedia – KZ w RP
Wikipedia – Pentekostalizm
Strony Kościoła Zieloświątkowego w Polsce

// W co wierzymy?

:: Trójjedynego Boga jako Ojca, Syna – Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego,
:: Nieomylność całości Pisma Świętego jako Słowa Bożego natchnionego przez Ducha Świętego,
:: Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii dziewicy,
:: Śmierć Chrystusa na krzyżu poniesioną za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele,
:: Wniebowstąpienie Chrystusa i Jego powtórne przyjście,
:: Życie wieczne i wieczne potępienie,
:: Możliwość pojednania się z Bogiem poprzez wyznanie grzechów i przyjęcie oczyszczenia przez krzyż Jezusa Chrystusa,
:: Przeżycie chrztu w Duchu Świętym, doświadczenie pełni Ducha i darów Ducha Świętego,
:: Uzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa.